Whatsapp +971555344088 info@wskfindia.com

We have instructors from all over india

Main Address

Secretory,

WSKF INDIA,

Kerala, India.

Only Whatsapp:  +971 555 344088

Mail Us: wskfshotokanindia@gmail.com

info@wskfindia.com

 

Our web address

www.wskfindia.com

We’re With You Every Step of your training

 

Our Mission

WSKF INDIA mission to spread the traditional  Shotokan Karate with world class instructors.

State Wide Instructors

Kerala
Rafeek
Vimal K.P
Saji
Abdul Samad
Rinu Skariah
Sugukumar
Ahammed Shah
Renjith
Imran Khan
Vishnu
Sneethu
Rathessh
Nishad
Harish
Rathessh
AMal
Jison Joy

Tamilnadu
Vimal KP
Sulaiman
Feroz babu

Andhra Pradesh
Abdul Malik
Assam
Rupak

Uttar pradesh
Suresh Kumar

Haryana
Vikram

Madhya Pradesh
Mahesh Kumar Verma

Himachal Pradesh
Abdul Maalikh
Bhooshan Kumar

 

 

 

Mahrastra
Rajesh Shivaji
Madhukar Balkrishna Pagade.
Latendra Janardhan Bhingare.
Rafik Jamadar.
Vijay Mutalik.
Mahesh Pdwar.
Sachin Chavagonda.
Prashant Yadav.
Raju Khan.
Kiran Yadav.
Krishnath Perlekar.

  Goa
Jagdish Bhobe.
Ganesh Naik.
Rajesh Shirodkar.
Yuvraj Mayenkar.
Rajesh Kurtikar.
Kiran Shenvi Kerker.
Dominic Fernandes.
Sagar Arlekar.
Vilas Palkar.
Laxmikant Kavlekar.
Rajesh Kankonkar.
Nihal Naik.
Aryan Bhobe.
Praveen Gauns.
Nitesh Shirodkar.
Sejal Naik.
Divesh Borkar.
Goculdas Kunkolkar. Sohail Mandrekar.
Shefali Mandrekar.
Manuel Silva.
Ajit Bacal.
Naguesh Bandodkar.
Dilip Kunkolkar

Contact

Get In Touch