Copyrights 2016 @ WSKF INDIA
Design & Developed by WEB VOXEL
世界   松涛館    空手道   連盟   イン ド
+91 9496922888
wskfshotokanindia@gmail.com join@wskfindia.com
The World Shotokan Karate-Do Federation India
Assam
Kerala
Uttar pradesh
Andhra pradesh
Haryana
Himachal pradesh
Tamil Nadu
Maharastra
Goa
   Kerala Rafeek Vimal K.P Saji Abdul Samad Rinu Skariah Sugukumar Ahammed Shah Renjith Imran Khan Vishnu Sneethu Rathessh Nishad Harish Rathessh AMal Jison Joy
   Tamilnadu Vimal KP Sulaiman Feroz babu
   Andhra Pradesh Abdul Malik
    Mahrastra Rajesh Shivaji Madhukar Balkrishna Pagade. Latendra Janardhan Bhingare. Rafik Jamadar. Vijay Mutalik. Mahesh Pdwar. Sachin Chavagonda. Prashant Yadav. Raju Khan. Kiran Yadav. Krishnath Perlekar.
    Goa Jagdish Bhobe. Ganesh Naik. Rajesh Shirodkar. Yuvraj Mayenkar. Rajesh Kurtikar. Kiran Shenvi Kerker. Dominic Fernandes. Sagar Arlekar. Vilas Palkar. Laxmikant Kavlekar. Rajesh Kankonkar. Nihal Naik. Aryan Bhobe. Praveen Gauns. Nitesh Shirodkar. Sejal Naik. Divesh Borkar. Goculdas Kunkolkar. Sohail Mandrekar. Shefali Mandrekar. Manuel Silva. Ajit Bacal. Naguesh Bandodkar. Dilip Kunkolkar
     Haryana Vikram
Assam Rupak
    Uttar pradesh Suresh Kumar
Madhya pradesh
Madhya Pradesh Mahesh Kumar Verma
Himachal Pradesh Abdul Maalikh Bhooshan Kumar